15 Kasım 2009 Pazar

Ziyaretleşme

Konusu : Sosyal Hayat
İçeriği : TÖRE ve TÖRENLER
Başlığı : Ziyaretleşme Sosyal yapının sağlamlığı, toplumun çekirdeğini oluş-turan ailenin sağlamlığıyla, aile bireyleri ve akraba arasında sıcak ilişkilerin ve güven ortamının bulunma-sıyla yakından ilgilidir. Batı’da sanayileşme, şehirleş-me, iş bölümü ve geçim mücadelesi gibi birçok âmil aile-lerin parçalanmasına, aile fertleri ve akraba arasında bağların kopmasına yol açmış, neticede fertleri birey-selleşen ve maddîleşen bir dünyada acımasız bir rekabet ortamına sürüklemiştir. Batı toplumu bu olumsuz gelişme-leri huzurevleri, genel işsizlik ve sağlık sigortası, tebrikleşme, noel ve doğum günü partileri gibi bazı kurum ve etkinliklerle bir ölçüde telâfi etme çabasında-dır.Doğu toplumlarında özellikle de müslümanlar arasında aile ve akrabalık bağları daha güçlü, bu yönüyle toplum-sal örgü daha sağlamdır. Bunda henüz Batı’daki gelişim safhalarının yaşanmamış olmasının etkisi de bulunmakla, İslâm dininin anne babaya saygı, komşu ve akrabayı gö-zetme ve onlarla iyi ilişkiler içinde olma yönündeki telkin ve tavsiyelerinin de önemli payı vardır. Kur’an’da münafıkların belirgin özelliği olarak yeryü-zünde bozgunculuk yapmaları ve akrabalık bağlarını ko-parmaları gösterilir (er-Ra‘d 13/25; Muhammed 47/22). Resûl-i Ekrem de, hısım ve akrabası ile bağlarını kesen kimsenin bulunduğu meclise rahmetin inmeyeceğini, böyle kimselerin cennete giremeyeceğini belirterek (Buhârî, “Edeb”, 11; Müslim, “Birr”, 18-19) ciddi bir uyarıda bu-lunmuştur. Bir başka hadisinde de iyiliklerden en mükemmelinin bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesi (Müslim, “Birr”, 11-12; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 120) olduğunu bildirmiştir. Hz. Peygamber’in yakın ve uzak akrabayı ziyaret etmeyi, hastayı ziyaret edip onun gönlünü alma-yı, ihtiyacı varsa ona yardımcı olmayı teşvik eden ha-dislerinin sayısı bir hayli fazladır. Ramazan ve kurban bayramlarının önemli bir işlevi de aile bireyleri ve akraba arasında ziyaretleşmeyi, dayanışma ve kaynaşmayı arttırmaktır. Aynı şekilde yakınını kaybeden kimselerin ziyaret edilip tâziyede bulunulması da gerekir. Bütün bunlar hem dinî bir vecîbe hem de bir müslümanın diğer din kardeşi üzerindeki hakkıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder